දහම් ගැටළු

මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර තෙරුන්ගෙන් අසා නිරාකරණය කර ගත් දහම් ගැටළු පහත ඇති link එකෙන් ඔබට ශ්‍රවනය කිරීමට හෝ බාගත හැක. මේවා සිංහලෙන් ඇති බව දන්වා සිටිමි.

Meewanapalane Siri Dhammalankaara Thero answers your Dhamma questions. Click on the link below and listen online or download. indly note that the Q n A are in Sinhala.

————————————————————————–

දහම් ගැටළු වෙත යන්න. Go to Daham Gatalu