ඔබට සියලුම සිරි සද්ධර්මය වෙබ් අඩවි වලට එක බොත්තමක් එබීමෙන් යාමට android app එකක්. An Android App to enable you to get to all Siri Saddharmaya sites with one click.

Screenshot_20170510-164959

පහත ඇති link එක මගින් app එක ඔබේ android දුරකථනය බාගත කර install කරන්න.

Siri_Saddharmaya Android App on Google Play Store ( for Mobile Phones, tabs running Android)

සිරි සද්ධර්මය android app on Facebook

Leave a Reply