ඔබට සියලුම සිරි සද්ධර්මය වෙබ් අඩවි වලට එක බොත්තමක් එබීමෙන් යාමට android app එකක්. An Android App to enable you to get to all Siri Saddharmaya sites with one click.

පහත ඇති link එක මගින් app එක ඔබේ android දුරකථනය බාගත කර install කරන්න. Siri_Saddharmaya Android App on Google Play Store ( for Mobile Phones, tabs running Android) සිරි සද්ධර්මය android app on Facebook

Why is there no ascension among Buddhist of the world?

Why is there no ascension among Buddhists, the people following Buddha Dhamma all over the world except (maybe) among a few? The reason is that the pali thripitaka has been wrongly translated to English and then to Sinhala. Maghadi is language of sound. It is meant only to be SPOKEN. To write Maghadi, pali was…