තර්ක, විතර්ක, අදහස්, උදහස්

තර්ක, විතර්ක, අදහස්, උදහස් සියල්ලම ඇතිවන්නේ අවිද්‍යාව හේතුකරගෙනය. අතීතයේ යම් කරුණක් කෙනෙකුට වැටහෙන විට තවත් කෙනෙකුට එතනම ප්‍රශ්නයක් ඇතිවන්නේ එකතුකරගත් දැනුමේ හා තම තමන්ගේ වැටහීමේ අඩුපාඩු නිසාය. පෘථක්ජන මනසකින් සොයාගත්, ඉදිරිපත් කල  බොහෝ කරුණු ටික කලකින් සංශෝදනය කර වෙනස් වූ වාර ගණන අසීමිතය. භූගත  පෞරාණික වස්තු දෙස බලා අතීතයේ මිනිසුන් මෙසේ ජීවත්වුවයයි ප්‍රකාශ කිරීමද ප්රුතක්ජන…

Learn Music

The Learn Music software is now ready in its 1.2 version. This version has the navigation buttons on the left side of the screen as some couldn’t find them when they were at the bottom. The read me file was updated with more information. This software given free to all. Use the link below to…

Easy Scales and Chords – an easy way to get note names in scales and chords.

This is my latest software written entirely using Python and Tkinter, the Python inbuilt GUI builder. All coding was done using the Wingware Pro 5.1 Professional Python IDE. The Windows installation was created by Install Creator. This is freeware. You may download, use and share with others. The software will help you to find the…